Algemene Voorwaarden | Per 24 september 2024

Bahu Travels – KVK 90956303

De Algemene voorwaarden zijn volledig van toepassing op de door 

Bahu Travels geleverde diensten. De Algemene Leveringsvoorwaarden zoals in dit document verwoord, zijn van toepassing op alle overeenkomsten, transacties, dienstverlening en werkzaamheden van Bahu Travels aangegaan met of verricht ten behoeve van de Opdrachtgever, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken

AANVULLENDE TOUROPERATOR VOORWAARDEN

  1. Begripsbepalingen

1.1. Bahutravels.com, Almere, handelend als touroperator, hierna te noemen BT.
1.2. Opdrachtgever: De wederpartij van BT.
1.3. Dienstverlener: De vervoerder, accommodatieverschaffer, adviseur of verlener van andere diensten op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin van het woord, met wie de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever.

  1. Uitvoering overeenkomst

2.1. BT voert haar werkzaamheden uit als touroperator.
2.2. De overeenkomst komt tot stand door bevestiging door BT van de opdracht van de Opdrachtgever, maar de Opdrachtgever is jegens BT en de Dienstverlener gebonden aan de opdracht ongeacht of een bevestiging wordt verstrekt. Opdracht en bevestiging kunnen mondeling, schriftelijk of elektronisch geschieden.
2.3. De Opdrachtgever die ten behoeve van de reiziger(s) de overeenkomst sluit, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de ingevolge de overeenkomst gesloten overeenkomst(en).
2.4. De Opdrachtgever zal voor het sluiten van de overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan benodigde gegevens met betrekking tot de reiziger(s), die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst(en), verstrekken aan BT.

2.5. De Opdrachtgever dient iedere door BT gezonden boekingsbevestiging te controleren op correctheid. Indien zich hierin afwijkingen en/of onjuistheden voordoen, dan dient de Opdrachtgever BT per ommegaande te verzoeken de boeking te wijzigen. BT zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mededelen of BT met de verzochte wijziging akkoord gaat en deze opnieuw bevestigen.
2.6. Kennelijke fouten of vergissingen binden BT niet. BT kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor acties, omissies, wijzigingen, annuleringen door de Dienstverlener of de kwaliteit van zijn dienstverlening en/of producten.
op verzoek bemiddelen bij het verkrijgen van deze voorwaarden door de Opdrachtgever.
2.7. De prijzen en/of condities die BT noemt c.q. namens de uitvoerende Dienstverlener bevestigt, zijn gebaseerd op de tarieven, voorwaarden, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze aan BT bekend zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Indien deze prijzen en/of condities nadien worden gewijzigd conform de voorwaarden van de verantwoordelijke Dienstverlener, of indien prijzen wijzigen wegens marktveranderingen, is BT gerechtigd deze wijziging door te berekenen aan de Opdrachtgever. De vermelde reissom geldt per reiziger, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2.9. BT  draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
2.10. BT  behoudt het recht om prijzen voor geleverde diensten aan te passen zonder voorafgaande goedkeuring van de Opdrachtgever.
2.11. Voor diensten en leveringen van producten die zijn geleverd worden kosten in rekening gebracht.

 

  1. Wijzigingen en annuleringen

3.1. Indien op initiatief van de Opdrachtgever de overeenkomst met betrekking tot (een deel van) de diensten wordt gewijzigd of geannuleerd (inclusief ‘no-shows’), zullen de hiervoor door de Dienstverlener doorberekende wijzigings- en/of annuleringskosten en de kosten van BT  aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.2. Indien een reservering door Opdrachtgever wordt geannuleerd of gewijzigd, dient Opdrachtgever de reeds in zijn bezit zijnde tickets en vouchers terstond aan BT te retourneren. De Dienstverlener beslist of in geval van annulering en/of wijziging restitutie van de reissom zal plaatsvinden. Reizen kunnen niet gecanceld worden wanneer deze door de opdrachtgever zijn bevestigd.
3.3. Indien een Dienstverlener besluit een (gedeelte van de) reissom te restitueren, zal het te restitueren bedrag worden overgemaakt via de rekening waarmee de reissom is betaald. Van het te restitueren bedrag zullen de administratieve kosten worden afgetrokken. Reeds ontvangen facturen dienen, in afwachting van eventuele restitutie, door Opdrachtgever conform de betalingstermijn te worden voldaan.
3.4 Annuleringen van de reis. Tickets die reeds uitgegeven zijn kunnen niet worden gecanceld. Tickets kunnen gewijzigd worden wanneer dit door de airline mogelijk wordt gemaakt. Tickets dienen daardoor ook altijd bij boeking volledig betaald te worden.
3.5 Landarrangement. In het geval dat u het land arrangement van uw reis wilt annuleren kan dit tot 35 dagen voor vertrek voor 80 % van de prijs van het landarrangement. Voor annuleringsbeleid in verband tickets zie 3.4. Later dan 35 dagen gelden andere voorwaarden. 1. tussen 35 en 25 dagen voor vertrek kunt u 60 procent van de totale reissom van het land arrangement annuleren. 2. tussen 25 en 15 dagen voor vertrek kunt u 30 % van de totale reissom annuleren. Korter dan 15 dagen voor vertrek is de reis niet meer te annuleren. Op feestdagen gelden bijzondere regels qua annuleren en dient u minimaal 65 dagen van tevoren te annuleren.

Betaling

4.1. Na bevestiging van een offerte/voorstel door de Opdrachtgever zal BT een factuur sturen. De nota’s dienen binnen een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan, op de door BT aangegeven wijze, tenzij anders overeengekomen.
4.1.1. Bij reizen die in de toekomst gepland zijn wordt over het algemeen een betalingsregeling conform de voorwaarden. Deze bedraagt 35% van de reissom. Voor reizen met bestemming het Midden-Oosten gaat dit om 50% van de reissom. Het restant van de reissom dient uiterlijk 35 dagen voor vertrek te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.1.2. Bij de boeking van een reis dient u tevens het eventueel geboekte vliegticket volledig vooraf te betalen. Na betaling zal het ticket worden geboekt en ontvangt u het ticket binnen drie werkdagen nadat BT het heeft ontvangen van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij, tenzij anders overeengekomen.
4.2.  In geval de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, is BT gerechtigd namens de Dienstverlener(s) de overeenkomst(en) na ingebrekestelling en na het verstrijken van de in de ingebrekestelling gestelde termijn met onmiddellijke ingang op te zeggen.
4.3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal een week na de herinnering aanmaningskosten in rekening worden gebracht, waarna bij geen betaling het incassotraject zal worden uitbesteed. Deze kosten zullen ook bij de Opdrachtgever worden verhaald. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, of die conform Rapport Voorwerk II wordt geadviseerd. Indien BT hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking
4.4. Het staat BT vrij om door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met tegoeden van de Opdrachtgever.
4.5. In het geval de Reiziger geen gebruik maakt van de diensten die in opdracht van de Opdrachtgever gemaakt zijn, is de Opdrachtgever desondanks de gehele reissom verschuldigd aan BT. Bij annulering is artikel 3 van toepassing.
4.6.1 De betaling van een verzamelfactuur, indien daar sprake van is, kan nooit opgehouden worden door een dispuut over een van de facturen, vervat in die verzamelfactuur. Derhalve kan deze betaling niet worden opgeschort door de opdrachtgever.
4.7. Bij particuliere reizen berekenen wij een handling fee van 39.00 euro. Dit tarief staat vast per boeking en wordt doorberekend in de prijzen. Als dit niet in het voorstel staat is dit bedrag doorberekend.
4.8. Op tickets geldt een ticket fee per ticket. Deze tarieven kunt u terugvinden in de offerte.
4.9.  Veranderingen en aanpassingen in regelgeving die leiden tot veranderingen van belastingen, heffingen e.d. zullen volledig aan de Opdrachtgever worden doorbelast, ook als dit met terugwerkende kracht van toepassing is.
4.10. Indien de factuur niet wordt voldaan door de Opdrachtgever, maar door een derde partij, blijft de Opdrachtgever wel aansprakelijk voor de betaling. Tevens dient de derde partij schriftelijk akkoord te gaan met de betaling van de factuur en gaan daarmee automatisch akkoord met de genoemde betalingsvoorwaarden van BT.
4.11. BT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de Overeenkomst BT op grond van haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
4.12. Voorts is BT bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van BT mag worden verwacht.
4.13. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van BT op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. BT behoudt steeds de recht schadevergoeding te vorderen.

  1. Aansprakelijkheid

5.1. De Dienstverlener is verantwoordelijk, met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden, van de door hem uit te voeren dienst(en). BT  is niet aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken Dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze verstrekte informatie.
5.2. Schade die naar het oordeel van de Opdrachtgever te wijten is aan de opzet of grove schuld van BT, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan BT te zijn gemeld. De ingebrekestelling ter zake dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BT in staat is adequaat te reageren. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht aan BT, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
5.3. Voor zover sprake is van schade zoals genoemd in 5.2., wordt de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door BT voor de betreffende reiziger(s) voor die reis in rekening is gebracht en dat door de Opdrachtgever is betaald, althans tot dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5.4. BT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  1. Reisdocumenten

6.1. De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de reiziger bij vertrek in bezit is van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort en de eventuele vereiste visa en vaccinaties.
6.2. BT kan op verzoek informatie leveren ten aanzien van visa en vaccinatie verplichtingen, maar kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor volledigheid en/of juistheid van deze informatie en eventuele schade als gevolg daarvan.
6.3. BT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het kwijtraken van geposte reisdocumenten.
6.4. Commerciële koeriersdiensten zullen tegen kostprijs plus een administratieve vergoeding worden doorbelast. Bij ontvangst dient de Opdrachtgever te tekenen voor ontvangst.

  1. Geschillen

7.1. Op de overeenkomsten tussen BT en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
7.2. Geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere KVK nummer 90956303

 

 

De voorwaarden en condities zijn voor het laatst geüpdatet op 24 januari, 2024

1. Inleiding

Deze voorwaarden en condities zijn van toepassing op deze site en op de transacties die betrekking hebben op onze producten en diensten. Je kunt gebonden zijn aan bijkomende contracten in verband met je relatie met ons of met producten of diensten die je van ons ontvangt. Indien bepalingen van de aanvullende overeenkomsten in strijd zijn met bepalingen van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten voorrang hebben.

2. Bindend

Door je te registreren bij, toegang te verkrijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze site, stem je er mee in gebonden te zijn aan de hieronder uiteengezette voorwaarden en condities. Het gebruik van deze site impliceert dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en condities en deze aanvaardt. In sommige specifieke gevallen kunnen wij je ook vragen uitdrukkelijk in te stemmen.

3. Elektronische communicatie

Door deze site te gebruiken of door op digitale wijze met ons te communiceren, stem je ermee in en erken je dat wij digitaal met je kunnen communiceren via onze site of door je een e-mail te sturen, en stem je ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij digitaal aan je verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te zijn.

4. Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de site en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de site.

4.1 Alle rechten zijn voorbehouden

Tenzij er bij specifieke inhoud iets anders is aangegeven, wordt je geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat je zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen inhoud van deze site, in welke vorm dan ook zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, verspreiden, opnemen in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, op de markt brengen of commercialiseren, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

5. Nieuwsbrief

Onverminderd het voorgaande mag je onze nieuwsbrief in digitale vorm doorsturen naar anderen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een bezoek aan onze site.

6. Eigendom van derden

Onze site kan hyperlinks of andere verwijzingen naar sites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van sites van andere partijen waarnaar vanaf deze site wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere sites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden en condities van die derden. De meningen of het materiaal op deze sites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze sites. Je draagt alle risico’s verbonden aan het gebruik van deze sites en alle verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, die het gevolg is van door jou zelf verstrekte persoonsgegevens aan derden.

7. Verantwoordelijk gebruik

Door onze site te bezoeken, stem je ermee in deze alleen te zullen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is en zoals toegestaan door deze voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons, en door toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken en richtlijnen. Je mag onze site of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) schadelijke computersoftware; gegevens van onze site niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze site.

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de site of die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de site belemmeren.

8. Terugbetaling en retourbeleid

8.1 Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je besluit om deze overeenkomst te herroepen. Onze contactinformatie vind je hieronder. Je kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Je kunt ook het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring op onze site elektronisch invullen en indienen.

Indien je van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij je onverwijld op een duurzame drager (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat je de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.2 Gevolgen van herroeping

Als je dit contract herroept, zullen wij alle van je ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit je keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van je beslissing om dit contract te herroepen, aan je terugbetalen. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren via hetzelfde betaalmiddel als je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zijn er geen kosten verbonden aan een dergelijke terugbetaling.

Indien je hebt verzocht om met de uitvoering van de diensten te beginnen tijdens de herroepingstermijn, dien je ons een bedrag te betalen dat in verhouding staat tot hetgeen is geleverd tot het moment waarop je ons ervan in kennis hebt gesteld dat je de overeenkomst herroept.

Er zijn enkele wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht, en sommige artikelen kunnen daarom niet worden geretourneerd of geruild.  Wij zullen je laten weten of dit in jouw specifieke geval van toepassing is.

9. Indienen van ideeën

Verstuur aan ons geen ideeën, uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken, of andere informatie die kan worden beschouwd als je eigen intellectuele eigendom, tenzij we eerst een overeenkomst hebben ondertekend betreffende het intellectuele eigendom of over de geheimhouding. Als je de inhoud aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleen je aan ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige mediavormen.

10. Beëindiging van gebruik

Wij kunnen, naar eigen inzicht, te allen tijde de toegang tot de site of enige dienst daarop, tijdelijk of permanent, wijzigen of stopzetten. Je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van je toegang tot of gebruik van de site of enige inhoud die je mogelijk hebt gedeeld op de site. Je hebt geen recht op enige compensatie of andere betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of inhoud die je hebt bijgedragen of waarop je bent gaan vertrouwen, permanent verloren gaan. Je mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze site omzeilen of proberen te omzeilen.

11. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in dit artikel zal een wettelijk voorgeschreven garantie beperken of uitsluiten waarvan het onrechtmatig zou zijn om deze te beperken of uit te sluiten. Deze site en alle inhoud op de site worden aangeboden op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij verwerpen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Wij garanderen niet dat:

  • deze site of onze inhoud aan je eisen zal voldoen;
  • deze site beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis.

Niets op deze site is bedoeld om als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard beschouwd te kunnen worden. Indien je advies nodig hebt dien je een deskundige te raadplegen.

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten in gevallen dat dit onwettig of verboden zou zijn. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade (met inbegrip van winstderving of verlies van inkomsten, verlies of beschadiging van gegevens, software of databanken, verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) opgelopen door jou of een derde partij, voortvloeiend uit je toegang tot, of gebruik van onze site.

Tenzij in een aanvullend contract uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze maximale aansprakelijkheid ten opzichte van jou voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de site of producten en diensten die via de site op de markt worden gebracht of verkocht, ongeacht de oorzaak waaruit die aansprakelijkheid zou voortvloeien, beperkt tot de totale prijs die je aan ons hebt betaald om dergelijke producten of diensten te kopen of om de site te gebruiken. Een dergelijke beperking is van toepassing op al je vorderingen van elke soort en aard.

12. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze site en/of diensten, kun je gevraagd worden bepaalde informatie over jezelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. Je stemt ermee in dat alle informatie die je verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

We hebben beleid ontwikkeld om alle mogelijke zorgen over privacy te ondervangen. Zie voor meer informatie onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid.

13. Toegankelijkheid

Wij spannen ons in om de inhoud die wij aanbieden toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Als je een handicap hebt en geen toegang kunt krijgen tot een deel van onze site vanwege deze handicap, vragen wij je om ons daarvan in kennis te stellen met een gedetailleerde beschrijving van het probleem dat je ondervond. Indien het probleem gemakkelijk kan worden geïdentificeerd en opgelost met behulp van de in de sector gangbare informatietechnologie en -technieken, zullen wij het probleem spoedig oplossen.

14. Exportbeperkingen / Naleving van wetgeving

Toegang tot de site is verboden voor bezoekers vanuit gebieden of landen waar de inhoud of de aankoop van de producten of diensten die op de site worden verkocht illegaal is. Je mag deze site niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van Nederland.

15. Opdracht

Je kunt geen van je rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden en condities geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht die in strijd is met deze afdeling, is nietig en ongeldig.

16. Inbreuken op deze voorwaarden en condities

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien je deze voorwaarden op enige wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van je toegang tot de site, contact opnemen met je internetprovider met het verzoek je toegang tot de site te blokkeren, en/of door juridische stappen tegen je ondernemen.

17. Overmacht

Met uitzondering van de verplichting tot betaling van een geldbedrag, zal geen enkele vertraging, verzuim of nalatigheid van een der partijen in de uitvoering of nakoming van enige van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden worden beschouwd als een schending van deze voorwaarden indien en voor zolang een dergelijke vertraging, verzuim of nalatigheid het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt.

18. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot jouw schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. Je zult ons onmiddellijk een vergoeding geven voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke vorderingen.

19. Ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in de deze voorwaarden en in enig ander document, of het niet uitoefenen van een mogelijkheid tot beëindiging, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand of stilzwijgende instemming, en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna alle bepalingen af te dwingen.

20. Taal

Deze voorwaarden en condities zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd en uitgelegd in het Nederlands. Alle mededelingen en correspondentie worden uitsluitend in die taal gevoerd.

21. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden en condities, samen met onze privacyverklaring en cookiebeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Bahu Travels met betrekking tot je gebruik van deze site.

22. Updaten van deze voorwaarden en condities

Wij kunnen deze voorwaarden en condities van tijd tot tijd updaten. Je bent verplicht om deze voorwaarden en condities regelmatig te controleren op veranderingen of updates. De datum aan het begin van deze voorwaarden en condities is de laatste revisiedatum. Wijzigingen in deze voorwaarden en condities worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze site zijn geplaatst. Je voortdurende gebruik van deze site, na het aanbrengen van wijzigingen of updates, zal worden beschouwd als kennisgeving van je aanvaarding van de naleving van en gebondenheid aan deze voorwaarden.

23. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Op deze voorwaarden en condities is het recht van toepassing van Nederland. Alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank in Nederland. Indien enig deel of enige bepaling van deze voorwaarden en condities door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dat maximaal is toegestaan om uitvoering te geven aan de intentie van deze voorwaarden. De overige bepalingen blijven onverlet.

24. Contactinformatie

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Bahu Travels.

Je kunt contact met ons opnemen over deze voorwaarden en condities via onze contact pagina.

25. Download

Je kan ook onze voorwaarden en condities downloaden als een PDF.